مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Standard Plan - 2 GB of Storage and 2 GB of transfer every month! 5 POP3 Email Accounts! 2 MySQL Databases, 2 Subdomains, and 2 Parked Domains! Plus enhanced tech/customer support!

Business Plan - 5 GB of Storage and 5 GB of transfer every month! 10 POP3 Email Accounts! 2 MySQL Databases, 2 Subdomains, and 2 Parked Domains! Plus enhanced tech/customer support!

Advanced Plan - 10 GB of Storage and 10 GB of transfer every month! 20 POP3 Email Accounts! 5 MySQL Databases, 5 Subdomains, 5 Parked Domains, and 1 Addon Domain! Plus enhanced tech/customer support!

Website Application Firewall (WAF) - Website Application Firewall (WAF), Intrusion Prevention System (IPS).

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.241.200) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution